Vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel

Kommunestyret fastsatte i sitt møte 12. juni 2019 planprogrammet til kommuneplanens arealdel, jf § 4 – 1 i Plan og bygningsloven.