Vann og avløp

Seksjonen har ansvaret for opparbeidelse, drift og vedlikehold av vann- og spillvannsledninger, samt drift og vedlikehold av vannforsyningsanlegg og kommunale renseanlegg med tilhørende pumpestasjoner og høydebasseng. Avdelingen er også ansvarlig for kommunal renovasjonsordning med innhenting av husholdnings- og hytteavfall, og drift av kommunale fyllplasser