Du er her: HjemOppvekstkontoretBTI - Bedre tverrfaglig innsats

BTI - Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge

Bedre Tverrfaglig Innsats for barn og unge (BTI) er en samhandlingsmodell for ansatte i Kongsberg kommune som undrer seg eller er bekymret for et barn eller en ungdom. Handlingsveilederne med ulike verktøy samt en elektronisk BTI-logg (stafettlogg) skal bidra til en helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd.

Innhold

                 

Hvorfor BTI

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er i pilotfase med Tislegård barnehage, Idrettsparken barnehage og Skavanger skole. I januar 2020 vil det være kickoff for alle barnehager (de private får tilbud om å være med), alle skoler, helsetjeneste, PPT, barneverntjeneste og flere andre som jobber med barn og unge.

I tillegg ønsker vi at frivillige lag og foreninger, hvor barn og unge ferdes, skal kunne ha mulighet til å benytte en tilpasset handlingsveileder med tilhørende verktøykasse. Som pilot til dette har vi samarbeid med Skrim hånball (bredde)

BTI skal øke bevisstheten hos alle  ansatte i Kongsberg kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre tidlig innsats og medansvar. Modellen består av rutiner, prosedyrer samt ulike verktøy.

Når en ansatt undrer seg over et barn eller en ungdom er det viktig å handle raskt i samarbeid med den det gjelder og foresatte. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal dette arbeidet koordineres. 

Fire nivåer viser fremgangsmåten i arbeidet når en ansatt undrer/bekymrer seg over et barn eller en ungdom. Det er handlingsveilederne på hvert nivå som beskriver hvordan ansatte skal handle etter en bestemt struktur. Denne måten og handle på skal være felles for hele kommunen (barnehager, skoler, helse og andre som jobber med barn og unge).       

Om BTI

Gjennom BTI lager vi rammene for tidlig intevenering for å sikre identifisering og forebygge utfordringer barn og unge har. Barn/unge/foresatte skal alltid involveres på nivå 0.

BTI-modellen inneholder:

  • Handlingsveiledere for ansatte på fire nivåer som beskriver alvorlighetsgrad
  • BTI-logg (stafettlogg) der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres
  • Verktøykasse
  • Tjenestekatalog over ulike tiltak/tilbud for barn og unge i Kongsberg kommune 
  • Kontaktliste over interne og eksterne hjelpetjenester

Målgruppe

Målgruppen for denne modellen er alle ansatte i Kongsberg kommune som jobber med barn og unge. I tillegg kan frivillige lag og foreninger benytte deler av modellen i sitt arbeid med utsatte barn og unge.

Denne modellen har spesielt fokus på barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet.

Handlingsveiledere

Handlingsveiledere

Verktøykasse 

Vi vil fortløpende legge inn nyttige lenker og informasjon som vil være nyttige for dere.

Hjelpeskjemaer til utfylling i pilot:

Mal undringsnotat nivå 0

Mal notat undringssamtale med foresatte nivå 0

Mal notat undringssamtale med barn og ungdom nivå 0

Mal samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid.pdf

Mal BTI logg

Møteinnkalling

 

Generell informasjon

BTI info til foresatte - skal oversettes til engelsk, polsk, litauisk og arabisk

Kontaktliste hjelpetjenester

Tjenestekatalog

Bekymringsskala barn unge og deres familier

Barn og unges signaler - tegn på mistrivsel

Bekymringsmelding barneverntjenesten

Forebygging og tidlig innsats

Alarmtelefonen for barn og unge

Rutine tverrfaglig team barnehage

Rutine tverrfaglig team skole

Ulike hjelpetelefoner

 

Tema: samtaler med barn/unge/foresatte

Tips til samtale med barn og unge

 

Tema: vold og seksuelle overgrep

Risikofaktorer og tegn på vold mot barn

"Din vei ut"

RVTS Sør

 

Tema: minoriteter

RVTS Sør

 

Tema: rus

Kompetansesenteret for rus

 

Tema: spiseforstyrrelser

Retningslinjer  spiseforstyrrelser fra Helsedirektoratet

 

 

BTI-logg (stafettlogg)

Under arbeid

Tverrsektoriell oversikt med fokus på tidlig innsats

Oversikten viser ulike elementer i den kommunale virksomheten som beskriver tverrsektorielt arbeid med fokus på tidlig innsats. De tre nivåene beskrives som tannhjul som er avhengig av hverandre i ulik grad.

  

 

 

 

Individnivå