Du er her: HjemOppvekstkontoretBTI - Bedre tverrfaglig innsats

BTI - Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge

Bedre Tverrfaglig Innsats for barn og unge (BTI) er en samhandlingsmodell for ansatte i Kongsberg kommune som undrer seg eller er bekymret for et barn eller en ungdom. Handlingsveilederne med ulike verktøy samt en BTI-logg skal bidra til en helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd.

Innhold

    

Hvorfor BTI 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er i implementeringsfasen

BTI skal øke bevisstheten hos alle  ansatte i Kongsberg kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre tidlig innsats og medansvar. Modellen består av rutiner, prosedyrer samt ulike verktøy.

Når en ansatt undrer seg over et barn eller en ungdom er det viktig å handle raskt i samarbeid med den det gjelder og foresatte. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal dette arbeidet koordineres. 

Fire nivåer viser fremgangsmåten i arbeidet når en ansatt undrer/bekymrer seg over et barn eller en ungdom. Det er handlingsveilederne på hvert nivå som beskriver hvordan ansatte skal handle etter en bestemt struktur. Denne måten og handle på skal være felles for hele kommunen (barnehager, skoler, helse og andre som jobber med barn og unge).       

Om BTI

Gjennom BTI lager vi rammene for tidlig intevenering for å sikre identifisering og forebygge utfordringer barn og unge har. Barn/unge/foresatte skal alltid involveres på nivå 0.

BTI-modellens primære elementer:

  • Handlingsveiledere for ansatte på fire nivåer som beskriver alvorlighetsgrad
  • BTI-logg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres
  • Verktøykasse

Måten det dokumenteres på er forskjellig fra skole, barnehage og hjelpetjenester.

Målgruppe

Målgruppen er alle ansatte i Kongsberg kommune som jobber med barn og unge. I tillegg kan frivillige lag og foreninger benytte deler av modellen i sitt arbeid med utsatte barn og unge.

Denne modellen har spesielt fokus på barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet.

Handlingsveiledere

Handlingsveiledere for barnehage, skole, helse, annet og frivillige 

Verktøykasse (under revidering)

I verktøykassen ligger nyttige maler, hjelpeskjemaer, lenker og informasjon som vil være nyttig i arbeid ditt med barn og unge.

Hjelpeskjemaer som kan brukes:

Mal undringsnotat nivå 0 (utgår)

Undringsnotat og notat fra undringssamtale (kommer ny i wordformat)

Mal samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid.pdf (kommer ny i wordformat)

Mal BTI logg (kommer ny i wordformat) 

Møteinnkalling

Mal notat undringssamtale med foresatte nivå 0 (utgår)

Mal notat undringssamtale med barn og ungdom nivå 0 (utgår)

 

Kick-off 2. januar

Om dokumentasjon i Showbie

Om BTI modellen

Pedagogisk analyse inn i BTI modellen

 

BTI-kontakter

Oversikt over BTI-kontakter pr 170120

 

Tverrfaglig team

Rutine tverrfaglig team barnehage

Rutine tverrfaglig team skole

Oversikt over deltagere i tverrfaglig team pr 170120

 

Generell informasjon:

BTI-begreper

Årshjul kompetanseheving BTI-kontakter (kommer)

BTI info til foresatt - norsk

BTI info til foresatt - engelsk

BTI info til foresatt - polsk

BTI info til foreatt - litauisk

BTI info til foresatt - arabisk

Kontaktliste hjelpetjenester (kommer ny)

Tjenestekatalog (kommer ny)

Bekymringsskala barn unge og deres familier

Barn og unges signaler - tegn på mistrivsel

Risiko og beskyttelsesfaktorer

Bekymringsmelding barneverntjenesten

Forebygging og tidlig innsats

Alarmtelefonen for barn og unge

Ulike hjelpetelefoner

 

E-læring

Barn som pårørende (rus,psykisk/fysisk helse)

Avvergerplikten

Kultursensitivitet (kommer)

 

Tema: samtaler med barn/unge/foresatte

Tips til samtale med barn og unge 

Snakkemedbarn.no - opplæringsplattform

 

Tema: barn som pårørende

Veileder fra Helsedirektoratet

"Hvem kan hjelpe Jesper" - film og veiledningsmateriell

"Hvem ser Johanne" - film og veiledningsmateriell

"Klovn" - film

 

Tema: vold og seksuelle overgrep

Risikofaktorer og tegn på vold mot barn

Signaler på vold og overgrep mot barn

Om barnemishandling - film

Læringsressurser vold, overgrep, mobbing

"Din vei ut"

RVTS Sør

 

Tema: minoriteter

RVTS Sør

Kultursensitivitet - intervjuguide til samtale med mennesker som ikke er etnisk norske

 

Tema: rus

Kompetansesenteret for rus

 

Tema: spiseforstyrrelser

Retningslinjer  spiseforstyrrelser fra Helsedirektoratet

 

 

BTI-logg 

Ansatt på skole: Logg deg inn her (kommer)

Andre ansatte: ihht avtale

 

Tverrsektoriell oversikt med fokus på tidlig innsats

Oversikten viser ulike elementer i den kommunale virksomheten som beskriver tverrsektorielt arbeid med fokus på tidlig innsats. De tre nivåene beskrives som tannhjul som er avhengig av hverandre i ulik grad.

  

 

 

 

Individnivå