Tjenester til hjemmeboende

Hjemmetjenesten i Kongsberg kommune yter tjenester til hjemmeboende som hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), trygghetsalarm, matombringing m.m. Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet, med fagpersonell. Hjemmetjenesten er inndelt i fire baser. På dag og kveld har hver av de fire basene sitt personale. På natt er det egen nattpatrulje. All telefonhenvendelse rettes til basekontorene i åpningstiden, mandag - fredag 08.00-15.00.