Institusjon/omsorgsbolig med heldøgns omsorg

Sykehjem/omsorgsbolig med heldøgns bemanning gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.